• GI?I THI?U
  • DXC t?i Vi?t Nam

   DXC Technology (“DXC”) là m?t t?p ?oàn CNTT ??c l?p hàng ??u th? gi?i. Chúng t?i cung c?p các gi?i pháp IT toàn di?n cho khách hàng qua các d?ch v? tr?n gói nh?m h? tr? khách hàng nang cao n?ng l?c c?nh tranh và phát tri?n kinh doanh trong th?i k? k? nguyên s?.

   DXC Technology: Thrive on change

   Chúng t?i ph?c v? g?n 6,000 khách hàng trong l?nh v?c c?ng và các t?p ?oàn t? nhan trên 70 qu?c gia.

   ??i ng? Ban L?nh ??o t?i DXC Vi?t Nam – nh?ng thành viên giàu kinh nghi?m và ki?n th?c chuyên m?n trong c?ng tác qu?n ly, d?n d?t c?ng ty phát tri?n b?n v?ng t?i Vi?t Nam.

   K?t h?p liên minh v?i các nhà cung c?p c?ng ngh? hàng ??u th? gi?i, chúng t?i cam k?t ?em l?i các gi?i pháp t?t nh?t giúp cho doanh nghi?p v??n xa trong th?i k? hoàn c?u hóa.

   C?ng ty DXC Vi?t Nam, (tên c? là CSC Vi?t Nam), ???c thành l?p sau khi sáp nh?p gi?a hai c?ng ty DXC & HPE (Hewlett Packard Enterprise) vào tháng 4 n?m 2017.

   T??ng lai c?a c?ng ty và quá trình phát tri?n b?n v?ng lau dài c?a ho?t ??ng kinh doanh c?a chúng t?i tùy thu?c vào “d?u ?n” c?a ngu?n l?c ???c ghi d?u b?i chính ??i ng? nhan viên tài n?ng và lu?n t?n t?y g?n bó v?i các ho?t ??ng h? tr? c?ng ??ng c?a DXC Vi?t Nam.

   Nh?ng thành tích và phát tri?n v??t b?c c?a c?ng ty chúng t?i ?? ???c ghi nh?n v?i nhi?u b?ng khen và gi?i th??ng cao quy do các c?p ban ngành nhà n??c, các hi?p h?i, ??i tác SAP, Gi?i Th??ng Vi?t Nam HR Award, v.v

   H?y liên h? v?i các chuyên gia c?a DXC Vi?t Nam, ?? chúng t?i có th? t? v?n theo yêu c?u c?a quy c?ng ty v?i các gi?i pháp và c?ng ngh? hi?n ??i nh?t.

 • D?CH V? & GI?I PHáP CHUYêN NGàNH
  • N?ng L?c V??t Tr?i

   Nh?ng s?n ph?m ph?n m?m ?ng d?ng và d?ch v? CNTT do DXC Vi?t Nam phát tri?n và tri?n khai lu?n lu?n ?áp ?ng nh?ng yêu c?u kh?c khe nh?t c?a các khách hàng trên toàn th? gi?i v?i tiêu chu?n ch?t l??ng qu?c t?.   Liên h? v?i chúng t?i

   Nh?ng s?n ph?m ph?n m?m ?ng d?ng và d?ch v? CNTT do DXC Vi?t Nam phát tri?n và tri?n khai lu?n lu?n ?áp ?ng nh?ng yêu c?u kh?c khe nh?t c?a các khách hàng trên toàn th? gi?i v?i tiêu chu?n ch?t l??ng qu?c t?.

   DXC Vi?t Nam lu?n t?n d?ng nh?ng th? m?nh v? n?ng l?c v??t tr?i và kinh nghi?m chuyên ngành c?a DXC toàn c?u ?? cung c?p các gi?i pháp tùy ch?nh và t?i ?u cho khách hàng thu?c nhi?u ngành chuyên v? nh?ng l?nh v?c khác nhau.

 • NH?NG D? áN TIêU BI?U
 • C? H?I NGH? NGHI?P
  • Xay d?ng t??ng lai c?a b?n t?i DXC

   T?i DXC Vi?t Nam, chúng t?i lu?n quy tr?ng, ghi nh?n và ??n ?áp x?ng ?áng cho nh?ng ?óng góp c?a nhan viên và khuy?n khích nhan viên ngày càng nang cao giá tr? và hi?u qu? trong c?ng vi?c. C?ng ty lu?n t?o m?i ?i?u ki?n t?t nh?t ?? t?t c? nhan viên liên t?c phát tri?n n?ng l?c, chuyên m?n, v?i mong mu?n giúp các b?n ??t ???c nh?ng thành qu? m? m?n trên con ???ng s? nghi?p trong t??ng lai.


   Career page


   Các v? trí tuy?n d?ng khác

   H?y t?o d?ng t??ng lai t??i sáng c?a b?n t?i DXC Vi?t Nam - m?t m?i tr??ng làm vi?c n?ng ??ng hi?n ??i v?i nhi?u c? h?i giúp các b?n ??t ???c nh?ng thành qu? m? m?n trên con ???ng s? nghi?p.

   V?i mong mu?n ???c ?óng góp vào c?ng tác ?ào t?o phát tri?n ngu?n nhan l?c c?ng ngh? th?ng tin, ch??ng trình K?t n?i v?i các tr??ng ??i h?c c?a DXC Vi?t Nam là m?t trong nh?ng ch??ng trình c?ng ty chú tr?ng ??u t? và phát tri?n.?

   V?i m?c tiêu ?ào t?o nh?ng k? s? chuyên nghi?p, có th? làm vi?c ??c l?p và hi?u qu? trong m?i tr??ng qu?c t?, DXC Vi?t Nam kh?ng ng?ng khuy?n khích ??i ng? nhan viên nang cao ki?n th?c ngh? nghi?p.

   Chúng t?i lu?n lu?n xem nhan viên là nh?ng tài s?n l?n nh?t c?a C?ng ty và ??m b?o ?em ??n các tài n?ng c?a chúng t?i c? h?i c?ng vi?c tuy?t v?i nh?t ??ng th?i v?n giúp h? can b?ng c?ng vi?c v?i cu?c s?ng.

   Kinh nghi?m làm vi?c qu?c t? là tr?i nghi?m ??c ?áo nh?t mà DXC Vi?t Nam ?em ??n cho các nhan viên. ?ay là c? h?i tuy?t v?i giúp các nhan viên c?a chúng t?i ???c c? xát v?i m?i tr??ng làm vi?c qu?c t?, ??m nhi?m các vai trò ?a qu?c gia, phát huy n?ng l?c chuyên m?n, l?nh h?i nh?ng c?ng ngh? tiên ti?n nh?t,...

   Th?ng qua các ho?t ??ng g?n k?t, chúng t?i kh?ng ng?ng phát huy ni?m t? hào c?a ??i ng? nhan viên DXC - nh?ng thành viên lu?n cam k?t th?c hi?n các m?c tiêu, các giá tr? c?t l?i c?a ??i gia ?ình DXC trong hành trình ?óng góp tích c?c vào s? thành c?ng c?a c?ng ty.

Get the insights that Matter.

Keep up-to-date with technology and innovation, now and in the future.

First name is required
Last name is required

Get the insights that Matter.

Keep up-to-date with technology and innovation, now and in the future.

Work email is required or value is not valid
Job title is required

Get the insights that Matter.

Keep up-to-date with technology and innovation, now and in the future.

Welcome onboard!

Thank you for choosing to receive updates from DXC. Please check your inbox and click the email to confirm your consent.

@DXCTechnology DXCTechnology

毛片网站-中国的毛片-日本的毛片